اس ام اس-پـَـ نـَـ پـَـ

طنز پَــ نَــ پَــ (جدید)

طنز پَــ نَــ پَــ (جدید)

فیوز خوابگاه پرید، همه لامپا خاموش شدند، رفتم تو سالن به نفر با تعجب میگه: برقا رفتن؟ میگم: پـَـ نـَـ پـَـ (برقا) نشستن تو پذیرایی منتظرن تو چایی بیاری روشن بشن
***************************

داریم امتحان میدیم، سوالاش سخته. به بغل دستیم نگاه میکنم، میگه تقلب میخوای؟ میگم: پـَـ نـَـ پـَـ دیدم سر جلسه امتحان چقدر جذابتر میشی، محو تماشات شدم. یه برگه بهم میده، میگم: جواب سوالاست؟ میگه: پـَـ نـَـ پـَـ سر جلسه امتحان دلم گرفته بود برات نامه فدایت شوم نوشتم.
***************************

استاد یه سوال رو تخته نوشته، میگه حالا کی میاد اینو حل کنه؟ دستم رو بردم بالا. استاد میگه: میخوای بیای پای تخته حلش کنی؟ میگم: پـَـ نـَـ پـَـ من مجیدم، از همینجا دستم میرسه حلش کنم
***************************

یارو سر سه راه حافظ با سرعت ۹۰ تا تخته گاز میره تو شیرینی فروشی، شیرینی فروشی درب و داغون میشه. از ماشین پیاده میشه با خونسردی میگه: مقصر من بودم؟ صاحب شیرینی فروشی میگه: پـَـ نـَـ پـَـ مقصر منم که سر راه تو شیرینی فروشی زدم.
***************************

بابام تو حموم داره ریشش رو میزنه. مامانم بهش میگه: داری ریشت رو میزنی؟ بابام میگه: پـَـ نـَـ پـَـ دارم چمنای محوطه رو کوتا میکنم


 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید